Upasampada

From Dhamma Wiki
Jump to: navigation, search

upasampada [upasampadaa]: Acceptance; full ordination as a bhikkhu or bhikkhuni.